top of page
MyCleanCity Privacybeleid

Welkom bij MyCleanCity! Wij nodigen u uit om dit privacybeleid te lezen, waarin wij beschrijven, hoe wij omgaan met de informatie die wordt verzameld en aangemaakt door uw gebruik van MyCleanCity. 

 

Wie of wat is MyCleanCity? 

MyCleanCity is een sociaal netwerk voor bewoners om bij te dragen aan een schonere straat en een schonere samenleving. We gebruiken hier 'MyCleanCity' om te verwijzen naar de MyCleanCity.nl-website en onze iOS- en Android-apps (ook onze 'Services' genoemd) die u toegang geven tot dit platform.  

 

De MyCleanCity Services stellen gebruikers in staat om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren, door makkelijk digitaal meldingen te doen. Deze meldingen worden, inclusief daarbij vastgelegde en verzamelde persoonsgegevens, doorgestuurd naar derden die deze melding kunnen oplossen. In veel gevallen zal dit de gemeente of een gemeentelijke organisatie zijn, maar dit kunnen ook andere dienstverleners zijn. 

 

De eigenaar van MyCleanCity is Savana B.V., kantoorhoudend aan Kalvermarkt 53, 2511 CB, Den Haag, Nederland. Savana B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

https://www.mycleancity.nl 

Kalvermarkt 53, 2511 CB, Den Haag, Nederland 

+31 70 219 2820 

 

De Functionaris Gegevensbescherming van MyCleanCity is te bereiken via support@mycleancity.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

MyCleanCity verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 

 • Adresgegevens 

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres 

 • IP-adres 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

 • Locatiegegevens waarover een melding is gemaakt. 

 • Gegevens over uw gebruik van onze Services. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@mycleancity.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

MyCleanCity verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het doorgeven van uw informatie naar uw gemeente zodat deze haar dienstverlening kan uitvoeren. 

 • Conform de wet heeft Savana een verwerkersovereenkomst met uw gemeente. 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/ of uw meldingen optimaal te kunnen verwerken. 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

 • MyCleanCity analyseert uw gebruik van de Services om deze daarmee te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

MyCleanCity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor meldingen en voor persoonsgegevens: 

 • Meldingen worden 5 jaar na afhandeling verwijderd. 

 • Volgens de AVG moeten meldingen na 1 jaar afhandelen geanonimiseerd worden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Alle meldingsgegevens worden doorgestuurd naar derde partijen. Dit betreft alle informatie die een gebruiker via de Services invoert inclusief de persoonsgegevens zoals naam, adres, emailadres en telefoonnummer, een eventuele foto en omschrijving, en inclusief een eventuele (GPS) locatie. Hierdoor kan uw gemeente of een gemeentelijke service contact met u opnemen om extra informatie te vragen m.b.t. uw meldingen en/of informatie verstrekken omtrent de behandeling en verwerking van de melding. 

 

Daarnaast maakt MyCleanCity ook rapportages waarin informatie uit meldingen en/ of het gebruik van de Services, geanonimiseerd en geaggregeerd tot afgeleide informatie worden verwerkt, welke beschikbaar gesteld kan worden aan derde partijen. Bijvoorbeeld rapportages over het gebruik van de Services, hoe vaak bepaalde meldingen voorkomen in een bepaalde wijk, foto-verzamelingen rondom een bepaald thema enzovoort. Hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt. 

 

MyCleanCity verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de succesvolle verwerking van uw melding, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MyCleanCity blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MyCleanCity gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@mycleancity.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. MyCleanCity zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MyCleanCity wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

MyCleanCity neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@mycleancity.nl

Aanpassingen privacy beleid 

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2023. MyCleanCity behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de via de Services te controleren of er aanpassingen zijn. 

bottom of page